Nikkei Volatility Index

VXJ

16.31

毎日の変更:

0.13 0.80%

年次変化:

-3.83%