Nikkei Volatility Index

VXJ

16.28

毎日の変更:

-0.64 -3.78%

年次変化:

-2.34%