SAIC Motor

600104

24.36

毎日の変更:

0.06 0.25%

年次変化:

-33.80%


価格
SAIC Motor 24.36 0.06 0.25% -33.80%
価格
SHANGHAI 50 2793 8.10 0.29% 7.53%
SHANGHAI 2887 5.65 0.20% -0.69%