SHSZ300

5065

毎日の変更:

0.18%

毎年:

30.59%

価格
SHANGHAI 3444 2.45 0.07% 18.80%
CSI 300 5065 8.86 0.18% 30.59%
SHANGHAI 50 3540 4.71 0.13% 21.17%