SHSZ300

4149

毎日の変更:

0.12%

毎年:

17.88%

価格
SHANGHAI 3039 9.51 0.31% 8.41%
CSI 300 4149 4.83 0.12% 17.88%
SHANGHAI 50 2968 -10.04 -0.34% 13.16%