CSI 300

SHSZ300

3910

毎日の変更:

18.86 0.48%

年次変化:

18.04%


価格
SHANGHAI 50 2954 17.35 0.59% 18.80%
SHANGHAI 2985 7.54 0.25% 9.34%
CSI 300 3910 18.86 0.48% 18.04%